Skip to content

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Consument: de natuurlijke persoon of degene die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

De auto: personenauto waarvan het totaalgewicht incl. laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500kg;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; de overeenkomst van koop en plaatsing van onderdelen, reparatiewerkzaamheden en transport van auto’s. Onder onderdelen wordt ook verstaan folie (bijvoorbeeld wrapping en paint protection);

De opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden, het tunen van auto’s en transportwerkzaamheden;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. Het herroepingsrecht vervalt echter bij producten die op maat gesneden worden. Indien u geen volledige rol bestelt dan valt uw bestelling onder een op maat gesneden product. Het wordt dus sterk aangeraden om een sample te proberen voordat u een bestelling plaatst. Tevens kan er bij het geven van een opdracht geen annulatie meer plaatsvinden zodra het materiaal is besteld en een planning is afgesproken wat betreft periode of tijd. Deze gereserveerde tijd wordt ten alle tijden belast bij annuleren mits anders overheen gekomen.;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Bedrijfsnaam: Juicy Graphics

E-mailadres; [email protected]

Kamer van Koophandel: 69067899

B.T.W. nummer: NL079784446B02

Rekeningnummer: NL06RABO0320845974 (Rabobank)

 Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

– de prijs inclusief belastingen;

– de eventuele kosten van aflevering;

– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

– de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;

– indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

– de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

– de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

– de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

– de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. a) het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. c) de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 4. d) de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
 5. e) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a – Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6b – Herroepingsrecht bij levering van diensten

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Tevens kan er bij het geven van een opdracht geen annulatie meer plaatsvinden zodra het materiaal is besteld en een planning is afgesproken wat betreft periode of tijd. Deze gereserveerde tijd wordt ten alle tijden belast bij annuleren mits anders overheen gekomen.;

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien er reeds materiaal is ingekocht in overleg zal ook dit belast worden alsmede de gereserveerde tijd.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 1. a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. d) die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 6. f) voor losse kranten en tijdschriften;
 7. g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 1. a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 2. b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 3. c) betreffende weddenschappen en loterijen.

 Artikel 9 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Offertes hebben een geldigheid van 3 maanden, 3 maanden na afgifte kan de offerte worden aangepast door de uitvoerder

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 1. a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 – Betaling

Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 Artikel 14 – Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadelen van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 16 – Stallingskosten

Indien opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van beëindiging van uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan Juicy Graphics een vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen.

 

Artikel 17 – Garantie/kwaliteit werk

 1. Juicy Graphics garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van twee weken, te rekenen vanaf het tijdstip dat de auto weer ter beschikking aan opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Op nieuwe onderdelen is de garantie van toepassing die wordt gegeven door de fabrikant of importeur. Als na uitvoering van een door opdrachtgever opgedragen chiptuning en/of ander modificaties versnelde of heviger slijtage optreedt aan onderdelen van een auto, fabrieks- of importeursgarantie vervalt of een ander nadeel voor opdrachtgever ontstaat, blijft deze schade in alle gevallen voor rekening van opdrachtgever. Het wrappen en bestickeren van een auto is een uitzondering op deze regel, gebreken dienen binnen 48 uur na het opleveren van de auto aan de opdrachtgever gemeld te worden inclusief foto’s.
  2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
  3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
  a. De opdrachtgever niet z.s.m. na het constateren van de gebreken Juicy Graphics daarvan in kennis stelt;
  b. Juicy Graphics niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen, een iedere auto heeft de kans/plicht om na ca. 4 weken terug te komen voor een kleine check-up. Deze check-up valt niet onder de vorm “eerste herstelwerkzaamheden”. Deze eerste check-up is een gebruikelijke check-up bij voertuigen die gewrapt worden i.v.m. werking van het materiaal;
  c. derden zonder voorkennis of toestemming van Juicy Graphics werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door Juicy Graphics verrichte werkzaamheden. De garantie geldt wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. Het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dit bij Juicy Graphics van toepassing is. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.
  3. Juicy Graphics garandeert een goede kwaliteit afwerking die echter niet discutabel is. Bij aflevering zal Juicy Graphics ten alle tijden het voertuig of werkstuk beoordelen of dit binnen de richtlijnen van het bedrijf valt. Daar het handwerk betreft kan er afwijking in kwaliteit zijn, de algemene noemer is dat de kwaliteit overeen dient te komen met hetgeen waar Juicy Graphics mee adverteert op haar website. Juicy Graphics is niet aansprakelijk voor:
  a. Loskomende lak tijdens of na het beplakken van een plaatdeel. Ook bij het verwijderen van eventuele folie en daarbij loskomende lak valt niet onder de verantwoordelijkheid van Juicy Graphics
  b. Krassen in de lak, Juicy Graphics werkt veelal met knifeless tape om schade te voorkomen. In extreme uitzonderingen zal er met een scherp mes gesneden worden iets wat normaliter niet resulteert in schade. Echter zijn er ten alle tijden uitzonderingen i.c.m. bijvoorbeeld slechtere laklaag
  c. Afgebroken onderdelen mits anders aan te tonen, denk hierbij aan kunststof drukkers van deurpanelen, kapjes, antennes etc. Auto’s worden ten alle tijden met zeer veel, en professionele zorg, gedemonteerd. Echter kan Juicy Graphics nooit garanderen dat bepaalde delen op de originele manier bevestigd zijn en dus niet kapot kunnen gaan. Denk hierbij aan panelen die zijn vastgekit (niet fabrieks af) en hierdoor tegenverwachting op een andere wijze dan origineel gedemonteerd moeten worden
 1. Een iedere vorm van garantie vervalt op een auto/werkstuk van ouder dan 5 jaar. 

Artikel 18 – Aflevering auto door klant

In overleg kan een voertuig worden afgeleverd door de klant voor het pand van Juicy Graphics. Dit is een privéterrein echter gebeurd dit altijd in overleg met Juicy Graphics en is parkeren voor- of in het pand ten alle tijden op eigen risico